GEOPROGRES - Geodetické práce a služby

Vzorová řešení

Široké spektrum služeb prováděné naší firmou v oblasti praktické geodezie jsme pro Vaší lepší představu doplnili informacemi o reálných řešení úkolů uplatněním jedné nebo více těchto služeb.


Digitální mapy a modely terénu

Digitální mapa je technické dílo podobné klasické mapě s tím rozdílem, že je primárně uchována a prezentována pomocí počítače. Speciální formou takové mapy je digitální model terénu, který obsahuje třírozměrné spojité vyjádření průběhu zaměřeného povrchu. Je možné s ní pracovat mnoha různými způsoby – od tisku v různých měřítkách po doplňování vlastních geografických údajů. Příjemci digitálních map obvykle vlastní technické vybavení schopné s mapou pracovat, programové vybavení lze pro některé úlohy sehnat i zdarma. V každém případě je ale základem výsledek mnohahodinové práce geodetů na měření, zpracování dat a tvorbě výsledných dat.

 • Lávka Barrandov (2005). Pěší lávka překlenující ulici k Barrandovu byla vyprojektována na podkladě našeho měření, jehož výsledkem byl digitální model terénu v okolí včetně modelů opěrných a protihlukových stěn a účelová digitální mapa lokality doplněná o výškopis řešený vrstevnicemi.
 • Biotechnologické centrum Vestec (2006). Pro zpracování studie nového projektu Akademie věd ČR bylo provedeno mapování cca 13 ha v západní části k. ú. Vestec u Prahy. Digitální mapa byla vyhotoven s modelem terénu, vrstevnicemi a dalšími náležitostmi (polohopis, výškopis).

Dokumentace budov a staveb

Zaměření skutečného stavu se může lišit podle účelu, ke kterému budou výsledky využity. Ať už se jedná o dokumentaci nosných konstrukcí budov před rekonstrukcí, velikost nájemních ploch nebo kontrolu provedení stavby, dodáváme špičkové geodetické podklady maximálně přizpůsobené potřebám objednatele. Zaměření je možné doplnit o stavebnětechnický průzkum, který zajišťujeme pomocí spolehlivých subdodavatelů.

 • Podzemní prostory pivovaru Prazdroj v Plzni (2006-2007). Rozsáhlé pivní sklepy, které jsou z malé části přístupné i pro veřejnost, jsou technickou památkou, kterou jsme projektantům nových pivovarských budov a technologií pomohli zdokumentovat. Díky dlouhodobým zkušenostem s podobnými úkoly to nebyl žádný problém.
 • Podzemí pod Stalinovým pomníkem (2006). V prostoru bývalého pomníku na Letné v Praze se nachází obrovské podzemní prostory, ve kterých bude v budoucnu možná realizováno oceanárium. Necelý hektar podzemí opředený dramatickou historií a různými mýty jsme zmapovali a vyhotovili dokumentaci skutečného stavu v měřítku 1:50 včetně mapy povrchu a okolí včetně inženýrských sítí.
 • Danube House (2003), Nile House (2005), Office Park Kavčí Hory (2008). Moderní kancelářské budovy v Praze poskytují svým nájemníkům luxusní nájemní prostory. My jsme investorům budov poskytli luxusní podklady pro přesný a transparentní výpočet nájemného. V takových případech se nejedná pouze o zaměření ploch, ale zejména o jejich precizní klasifikaci a zařazení do skupin podle mezinároně uznávaných norem.
 • Hlavní nádraží Praha (2004-2005). Příprava rozsáhlé rekonstrukce největšího nádraží v republice si vyžádala zpracování podkladů – průzkum skutečného stavu historické Fantovy budovy, odbavovacích, technických a všech dalších prostor od nejnižší úrovně stanice metra až po střechy hlavních věží, od parku v Opletalově ulici až po kolejiště dráhy. V čele několika dalších subdodavatelů jsme dokázali vyřešit náročné požadavky objednatele, které daly pojmu „geodetické průzkumné práce“ nový rozměr. Rozsáhlé know-how v oblastech zaměření skutečného stavu a stavebnětechnického průzkumu jsme aplikovali i při dokumentaci nádraží Karlovy Vary a nádraží Mariánské Lázně.

Geografické informační systémy (GIS)

GIS je počítačově orientovaný informační systém, který pracuje s geograficky vztaženými daty a který umožňuje vstup těchto dat, správu, manipulaci s daty, analýzy a výstup dat. Do tohoto obecně chápaného celku, který zahrnuje i soubor technologií a pravidel, dodáváme zejména geografické informace (digitální mapy) doplněné databázemi atributů.

 • ISM – informační systém metra (od roku 1993). Pro Dopravní podnik hl. m. Prahy udržujeme specializovaný datový model – grafickou část včetně několika databází – systému sloužícího provozním a technologickým účelům. Jde o příklad bezproblémového začlenění externí geodetické služby do náročného technického provozu.
 • Starý židovský hřbitov v Praze (2006). Unikátní historická památka, pro kterou jsme mimo jiné zpracovali účelovou technickou mapu v měřítku 1:50 – na ploše 0,9 ha bylo zaměřeno a v databázi zachyceno 13414 náhrobků nebo jejich fragmentů. Celkem bylo zaměřeno přes 25000 podrobných bodů (2 až 3 body na m2). Díky dokonale promyšlené technologii měření a zpracování výsledků se podařilo s nevelkými náklady vytvořit dílo, které umožní provádět památkovou správu hřbitova na ve světě nevídané úrovni.

Geometrické plány

Katastrální mapa je státní mapové dílo, které může být měněno jen předepsanými způsoby. Jedním z těchto způsobů je zplatnění geometrického plánu, který vzniká na základě Záznamu podrobného měření změn. Geometrický plán sám o sobě k provedení změny nestačí – je nutné přiložit ho k dalším právním listinám a podat na příslušné katastrální pracoviště.

 • Geometrické plány malého rozsahu. Změna obvodu budovy nebo hranice pozemku, rozdělení pozemku, doplnění parcely evidované ve zjednodušené evidenci, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku apod. Vyhotovujeme všechny typy geometrických plánů, což je běžný standard. Navíc Vám na základě podkladů pomůžeme upřesnit zadání a další postup.
 • Velkoplošné geometrické plány. Pro různé developery a investory jsme vytvořili řadu geometrických plánů, které řeší nově zastavovaná území, inženýrské stavby nebo věcná břemena k vybudovaným inženýrským sítím. Součástí dodávek je obvykle i koordinace s ostatními mapovými podklady objednatele.

Měření deformací

Tato služba spočívá v opakovaném měření tvaru či polohy konstrukcí objektů s vyhodnocením změn. Měření se obvykle provádějí s vysokou přesností v jednotlivých etapách. Celkovou délku sledování a četnost etap určuje statik na základě očekávaných deformací. Geodet navrhuje technologii měření, přesnost a podmínky, za kterých bude měření prováděno. U inženýrských staveb trvá sledování obvykle i několik let.

 • Kostel Sv. Jakuba na náměstí Republiky v Praze (2005-2007). Kostel byl v době výstavby obchodního centra Palladium, v jehož sousedství se nachází, sledován přesným měřením, které mělo za cíl poskytnout investorovi informace o vlivu stavby na konstrukce kostelu. V průběhu dvou let bylo provedeno celkem 42 sledovacích etap.
 • Centrála ČSOB v Praze-Radlicích (2004-2006). Stavba centrály ČSOB svými konstrukcemi „obkročila“ tunel metra. Z důvodu kontroly nenarušeného stavu tubusu bylo uvnitř traťových tunelů provedeno celkem šestnáct sledovacích etap.

Průzkumy inženýrských sítí

Jednotlivé inženýrské sítě jsou obvykle vedené v majetku různých správců. Tyto subjekty evidují sítě různými způsoby a s různou přesností zejména s ohledem na své vnitřní provozní postupy. Pro investory sestavujeme na základě těchto evidencí souborné zprávy obsahující průběhy sítí přepracované z dokumentací správců do jednoho celistvého podkladu. Součástí elaborátu jsou obvykle i tzv. negativní vyjádření v případech, kdy oslovený správce nemá v lokalitě žádné evidované sítě. Průzkumy zajišťujeme obvykle jako doplněk k zaměření skutečného stavu dané lokality.

 • Praha: Central park Žižkov (2003), Vrchlického sady (2004), Nábřeží Ludvíka Svobody (2005), Klárov (2006), Central Park Chodov (2007), Na Florenci / Na poříčí (2008). Průzkumy v Praze provádíme nejčastěji a máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti.
 • Mosty ve Středočeském kraji (2004). Zaměření skutečného stavu mostů v Kouřimi, Louňovicích, Tišicích a Příbrami bylo doplněno průzkumem sítí v blízkém okolí, který měl za úkol zjistit zejména druh a využití jednotlivých vedení.

Zjišťování průběhu podzemních vedení

Pomocí radiodetektoru PXL2 AA7 a vysílače RD433HCTx-2 dokážeme zjišťovat průběh a hloubku uložení elektrických sítí (slaboproudé rozvody, nízké napětí, vysoké napětí) a rozvodů médií vedených v kovových trubkách (voda, plyn). Průzkum se provádí v případech, kdy není k dispozici dokumentace sítí a je nutné jejich existenci prověřit před zahájením zemních prací. v terénu vytyčené průběhy spolu s povrchovými znaky sítí lze pak snadno zaměřit a zapracovat do dalších podkladů.

 • Stavba rodinného domu Klánovice (2005). Investor zakoupil pozemek se sítěmi, o jejichž průběhu nebyly k dispozici žádné informace. Před zahájením přípravných výkopových prací byly z bezpečnostních a projekčních důvodů detekovány průběhy plynu a elektrické přípojky včetně hloubek. Také bylo provedeno preventivní ověření, zda přes pozemek nejde další neznámá síť, která by záměry investora mohla zkomplikovat.
 • Ústřední vojenská nemocnice Praha (2006). Rozsáhlý průzkum sítí okolo budovy XI byl proveden na základě zjištěných hrubých nesouladů dokumentace sítí se skutečným stavem. V lokalitě bylo provedeno vyhledání hlavního řadu vodovodu včetně přípojek, plynové přípojky do budovy, rozvodů VN a NN a telefonních kabelů. Přestože se v mnoha místech sítě protínají nebo jsou souběžné, podařilo se pomocí detekce hloubky křížení rozlišit a vypracovat tak kvalitní podklady pro stavbu podzemních částí rekonstruovaného objektu.
Používáme přístroje značky SOKKIA

Kontaktní informace

Adresa

GEOPROGRES, spol. s r.o.
Stoliňská 819/6
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Zobrazit na mapě

Firma

IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551
IČP: 1001072472
Registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760

Spojení

tel: 284 810 283
gsm: 603 416 091
e-mail: info@geoprogres.cz

GPS souřadnice

50°6'43.38"N, 14°35'39.24"E
UTM zone 33: N 5551168 E 470988
S-JTSK Y=734156 X=1045789

Webové stránky

www.geoprogres.cz

Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS!